ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ BHMS ေက်ာင္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ျဖင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားဘာသာရပ္ကိုပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူ ျပီးသင္ယူလုိပါသလား (မႏၱေလး - မတ္လ ၁၈) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ဥေရာပရဲ႕ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြ႔ံၿဖိဳ းဆံုးနုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္တဲ႕ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံBusiness & Hotel ManagementSchool (BHMS) ေက်ာင္းမွာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႔ျဖင္႔ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႔ႀကိဳ၊ဘြဲ႔လြန္ဒီဂရီမ်ားကိုသင္ယူနုိင္ဖုိ႕အတြက္ပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေတြကိုရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ - ❑ နုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ (၁၀) တန္း(သုိ႔) iGCSE ေျဖဆုိေအာင္ျမင္ထားသူေတြအေနနဲ႕ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမည္႕ ပညာေရးဆုိင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ား❑ Hotel Management/ Entrepreneurship/ Culinary Art စတဲ႕ဘာသာရပ္မ်ားနဲ႕ စပ္လ်ဥ္းျပီး သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား❑ Hotel and Resort Manager/ Chef ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖုိ႕အတြက္လိုအပ္တဲ႕ စီမံခန္႕ခြဲမွပညာရပ္မ်ား❑ (၂၀၁၇) ပညာသင္နွစ္အတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားနုိင္မည္႔ အခြင္႔အေရးမ်ားစတဲ႕အၾကာင္းအရာေတြကိုေဆြးေႏြးေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.မႏၱေလးျမိဳ႕ ေဆြးေႏြးပြဲ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■.❑ ေန႔ရက္ - မတ္လ (၁၈) ၊ စေနေန႕။❑ အခ်ိန္ - နံနက္ (၁၀) နာရီမွ (၁၂) နာရီထိ❑ ေနရာ - Sabei Phyu Room, Hotel Mandalay မွာေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။.ေဆြးေႏြးပြဲနွင္႔ပက္သက္၍ အေသးစိတ္စုံစမ္းရန္■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■CROWN Education (Yangon)အမွတ္(၂၇ဝ)၊ေျမညီထပ္၊ ေျမနီကုန္း၊ ျပည္လမ္း ၊ဝ၁ - ၅၂၇-၈၃၈ ၊ဝ၉- ၉၇၇-၉၇၇-၂၀၀၀၉-၇၃၂-၇၃၂-၇၇ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုုင္ပါသည္၊၊.CROWN Education (Mandalay)အခန္း၊ (၁၁၉)၊ Hotel Mandalay၊အမွတ္ ၆၅၂၊၇၈ လမ္း၊ ၃၇ လမ္းႏွင္႔ ၃၈ လမ္းၾကား၊ဖုန္း ၀၉ ၇၃၀ ၄၀ ၆၈၈၊၀၉ ၄၅၀ ၂၀၀ ၀၈၀ဝ၂-၇၁၅၈၂ ၊ လိုင္းခြဲ ၁၁၉ တို႔တြင္ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။