"နိုင္ငံတကာႏွင္႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ စီးပြားေရးပညာ ရပ္မ်ား၏အေရး ပါမႈအခန္းက႑အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္"

စင္ကာပူႏုိင္ငံ Singapore Institute of Management ၏ Lecture တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Mr. Kevin McKelvey (University at Buffalo- Resident Director) မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္အေရးပါသည္႔စီးပြားေရး ပညာရပ္၏အခန္း က႑ႏွင္႔စပ္လ်ဥ္း၍ The Role of Business in Building the Future of Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင္႔ လည္းေကာင္း၊ (၁ဝ)တန္းေအာင္ ႏွင္႔ iGCSE ေအာင္ျမင္သည္႔ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူမ်ားအတြက္ SIM ၏ ဒီပလိုမာ ပရုိဂရမ္မ်ား၊ SIM ႏွင္႔ခ်ိတ္ဆက္ထား ေသာအေမရိကန္ တကၠသုိလ္မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမင္႔မည္႔ ဒီဂရီပရုိဂရမ္မ်ားအားမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင္႔ အလုပ္အကိုင္အလားအလာမ်ား အေၾကာင္းကုိ ၾသဂုတ္လ(၃ဝ) ၊ စေနေန႔ ၊ေန႔လည္(၂) နာရီမွညေန(၅)နာရီ ထိ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Park Royal Hotel ႏွင္႔ ၾသဂုတ္(၃၁)၊ တနဂၤေႏြ၊ ေန႔လည္(၂)နာရီ မွညေန(၅)နာရီအထိ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ Sedona Hotel တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္၊၊၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္ အဝန္း (ASEAN Economic Community) စတင္မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင္႔ အလုပ္အကုိင္စသည္႔နယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ AEC ျဖစ္လာပါက စီးပြားေရး ကုန္သြယ္မႈ ေကာင္းမြန္ လာျခင္း၊ ခရီးသြားလည္ပတ္မႈ မ်ားလာျခင္း၊ မိမိရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအား ျပသႏုိင္ျခင္းစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ အခြင္႔အလမ္းသစ္မ်ားအားအသုံးခ်ရန္လိုအပ္ပါသည္။“ စီးပြားေရး ဘက္မွာ စင္ကာပူ၊ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ႏိုင္ငံတကာ မွာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ တဲ့အထိ အရည္အေသြးျပည့္တဲ့ လူေတြမ်ားပါတယ္၊၊ ဒီလိုလူေတြနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္လုပ္ကိုင္နိုုင္ဖို႔ ဘယ္လိုပဲ ဥပေဒေတြနဲ ့ ကာကြယ္ ထားပါေစ စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ေတြ ကို တတ္မထား ဘူးဆိုရင္ သူတို႔နဲ႔ယွဥ္ျပိဳင္နိုုင္မွာ မဟုုတ္ ပါဘူး။ ” ဟု CROWN Education မွ ပညာေရးအတုိင္ပင္ခံ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဆန္း မွေျပာၾကားသည္။စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ နည္းပညာ ၊ အသိပညာဗဟုသုတ ကုိအဓိကထားသည္႔ Business Model ကုိက်င္႔သုံးသည္႔ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယခင္ကျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင္႔ သဘာဝသံယံဇာတမ်ားကုိအားျပဳ၍ စီးပြားေရး လုပ္ခဲ႔ရမွ ယခုအခါ Multinational Companies မ်ားဝင္ေရာက္လာသည္႔အတြက္ စီးပြားေရးႏွင္႔စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ ရပ္မ်ားကုိတက္ေျမာက္ထားလိုအပ္သည္။(၁ဝ)တန္းေအာင္ ႏွင္႔ iGCSE ေအာင္ျမင္ပါက SIM ၏ ဒီပလိုမာမ်ားျဖစ္ေသာ Management Studies, International Business, Accounting, Banking and Finance တို႔ကုိဝင္ခြင္႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ခြင္႔မ်ား၊ SIM ၏ပါတနာျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ The University at Buffalo,The State University of New York မွေပးအပ္မည္႔ စီးပြားေရး Double Degree, Double Majors ရယူႏုိင္ခြင္႔မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။SIM ၏ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လိုပါက CROWN Education ၊ ဖုန္း ဝ၁ ၅၂၇၈၃၈ ၊ ဝ၉ ၇၃၂၇၃၂၇၇ တို႔တြင္စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။